TOP

ภาพข่าวตรวจราชการ

1 ก.ย. 2564
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผ...
18 ส.ค. 2564
นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน...

กิจกรรม Inspector

19
กันยายน
  • ไม่มีกิจกรรม

Gallery

ไม่มีข้อมูลอัลบั้มรูปภาพ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลด

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561