TOP

ภาพข่าวตรวจราชการ

17 ก.ย. 2563
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิ...
16 ก.ย. 2563
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหก...

กิจกรรม Inspector

28
ตุลาคม
  • ไม่มีกิจกรรม

Gallery

ไม่มีข้อมูลอัลบั้มรูปภาพ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลด

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561