TOP

ภาพข่าวตรวจราชการ

15 มิ.ย. 2565
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อตรวจติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ย...
8 มิ.ย. 2565
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปประชุมเพื่อตรวจติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ...

กิจกรรม Inspector

01
กรกฎาคม
  • ไม่มีกิจกรรม

Gallery

กระบวนการตรวจราชการ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลด

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561