ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 วันนที่ 12 มิถุนายน 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และรัฐบาล รวมทั้ง รับทราบปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา

ติดต่อเรา