ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 วันที่ 11 มิถุนายน 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และรัฐบาล รวมทั้ง รับทราบปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22

ติดต่อเรา