ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี

พร้อมทั้ง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ติดต่อเรา