ตรวจราชการจังหวัดสงขลา วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 9 สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 และด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล มาตรการสินเชื่อ soft loans โดยธนาคารออมสิน ณ ร้านพอร์ช ร้านขายของเบ็ดเตล็ด อำเภอเมืองสงขลา พร้อมทั้งติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา