ตรวจราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

พร้อมทั้งได้เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา