ตรวจราชการจังหวัดยะลา วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ด่านศุลกากรเบตง สำนักงาน
สรรพสามิตสาขาเบตง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สวนหมื่นบุปผา ซึ่งสวนแห่งนี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่สำหรับ “ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร ” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โดยชาวบ้านกลุ่มนี้ เป็นเกษตรกรและลูกค้าที่ได้รับ
การสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ติดต่อเรา