ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เดินทางไปราชการ
เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ได้เข้าพบนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต สำนักงานสรรพากรพื้นภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และด่านศุลกากรภูเก็ต และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน (Flaghship Projects) ณ วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเก็ตให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน

พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ที่ราชพัสดุ ซึ่งได้รับโอนทรัพย์สิน
ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ๆ

ติดต่อเรา