ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายอดิเทพ กมลเวชช์) ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจ

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมลูกค้าธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้างสรรพสินค้า Top Plaza พิจิตร เยี่ยมผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ณ บริษัท พิโก พิจิตร จำกัด เยี่ยมชมการจัดสรรพื้นที่ราชพัสดุชุมชนสถานีรถไฟพิจิตร ณ ชุมชนสถานีรถไฟพิจิตร และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดพิจิตร

ติดต่อเรา