ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

                    ในการนี้ ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

(นางพาตีเมาะ สะดียามู) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
และด่านศุลกากรปัตตานี

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ชุมชนหัตถกรรมบาราโหมบาติก
โดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมภายในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้แบบยั่งยืน ณ บ้านปาเระ หมู่ที่ 1 ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งธนาคารออมสินให้การส่งเสริมและสนับสนุน และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ขอการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา