ตรวจราชการจังหวัดชุมพร วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร และด่านศุลกากรชุมพร

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร และบริษัทศิริมงคล คอร์เปอเรทกรุ๊ป จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ

ติดต่อเรา