ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี พร้อมทั้ง ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี บริเวณแหลมถั่วงอก ต.ปากแพรก อ.เมือง และพบผู้ประกอบการ C&P ศิลาดล ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อจาก SME Bank

ติดต่อเรา