ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายกนก ศรีวิชัยนันท์) ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม และสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

ได้ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้กู้เงินโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและครัวเรือน ณ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคามและลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าธนาคารออมสินผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ณ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม รวมถึงลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา