ตรวจราชการจังหวัดพัทลุง วันนที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพัทลุง ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ซึ่งมีธ.ก.ส. เป็นผู้ให้การสนับสนุน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนสามโพธิ์ ตำบลควนขุน อำเภอเขาชัยสน พร้อมทั้งติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา