ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายฉัตรชัย อุสาหะ) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส

ติดต่อเรา