ตรวจราชการจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากนั้นได้เข้าพบ นายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรัง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ด่านศุลกากรกันตัง ธนาคารออมสินเขตตรัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง และธนาคารกรุงไทยเขตตรัง

จากนั้นได้ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก บ้านนายยอดทองอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีธนาคารออมสินให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา