ตรวจราชการจังหวัดชัยนาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

พร้อมทั้งได้เข้าหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายวิทยา ชพานนท์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์และติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา