ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์) ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น และสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น พร้อมเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น” แหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดย ธนาคารออมสิน ณ ตลาดนัดชุมชน “อีสานออนซอน”

ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา