ตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ และธนาคารออมสินสาขาเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ณ บริษัทโกพลัสเฮทธี จำกัด ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกด้วย

ติดต่อเรา