ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มีนาคม 2567

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ได้เข้าหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 5 สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รวมถึงลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังอีกด้วย

ติดต่อเรา