ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง และหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมเพชร สร้อยสระคู)

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมลงพื้นที่ดูงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ รวมถึงลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกด้วย

ติดต่อเรา