ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

นางขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 อาคาร ณ นคร ชั้น 5 ถ. แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

ติดต่อเรา