ตรวจราชการจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าพบ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567

ติดต่อเรา