ตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2567

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรีและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารต้นไม้ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้จะทำให้ชุมชนตระหนักถึงมูลค่าของต้นไม้ที่ตัวเองปลูก เพราะต้นไม้สามารถแปรเปลี่ยนเป็นหลักประกันเงินกู้ บรรเทาปัญหาหนี้สิ้นของเกษตรกรในพื้นที่บ้านถ้ำเสือได้อย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา