ตรวจราชการจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย และ สำนักงานศุลกากรหนองคาย

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ณ ร้านโนบิชาสาขาเมืองหนองคาย และ สถานประกอบการขนมเปี๊ยะบ้านอ้อม พร้อมทั้งติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา