ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายพิจิตร บุญทัน) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านโนนงิ้ว อำเภอจอมพระ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2567

ติดต่อเรา