ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 8 สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สำนักงานสรรพากรภาค 11 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ณ ธนาคารออมสินภาค 16 ธนาคารออมสินสุราษฎร์ธานีเขต 1 และ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไชโยฟาร์มเห็ด ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน พร้อมทั้งติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567

ติดต่อเรา