ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 27 มีนาคม 2567

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม และด่านศุลกากรแม่กลอง

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ เป็นการสร้างมูลค่า จากประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า ในท้องถิ่น เป็นต้นแบบในการอบรมตามมาตรการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้การส่งเสริมและสนับสนุนอีกด้วย

ติดต่อเรา