ตรวจราชการจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ หลักสูตร “ฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เพิ่มอาชีพใหม่” ณ ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เและลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567

ติดต่อเรา