ตรวจราชการจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าพบ นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดพังงา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาพังงา

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน (Flaghship Projects) วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา