ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2567

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์) เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ท้องที่จังหวัดพะเยา ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา และเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.พะเยา)

พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ) ณ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารออมสิน

ติดต่อเรา