ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์

เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567

ติดต่อเรา