ตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด่านศุลกากรบึงกาฬ และธนาคารกรุงไทยสาขาสี่แยกบึงกาฬ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ณ บ้านพักริมดอยรีสอร์ท และ ที่ทำการกลุ่มคักแท๊ะโฮมสเตย์ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า

พร้อมทั้งติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา