ตรวจราชการจังหวัดนนทบุรี วันที่ 7 มีนาคม 2567

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567


ในการนี้ ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายสุธี ทองแย้ม) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่ขอการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา