ตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในการนี้ ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร(นายผล ดำธรรม) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบ้านพักที่ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟัง
ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา