ตรวจราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการพักชำระหนี้ของ ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด เยี่ยมผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด และเยี่ยมผู้ประกอบการ Pico Finance หจก.สหไพบูลย์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา