ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา