ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจาก กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา