ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา