ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังและรัฐบาล และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา