ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน และด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์) วิสาหกิจชุมชม และติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา