ตรวจราชการจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมทั้งประชุมร่วมกับภาคเอกชนและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือ ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเลย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย และด่านศุลกากรเชียงคาน ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนภูคำ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ดูแล ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบ รวมถึงมีการแนะนำอาชีพเสริมสำหรับสร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิก โดยมีการจัดอบรม โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ หลักสูตร ‘ ฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เพิ่มอาชีพใหม่’ พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา