ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญและประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย และด่านศุลกากรแม่สาย ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567

ติดต่อเรา