ตรวจราชการจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย
ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นายพิริยะ ฉันทดิลก และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ และติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา