ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าคารวะนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และประชุมร่วมกับภาคเอกชนและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 6 สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ณ สถาบันรีไซเคิลแห่งอาเซียน (Flagship Projects) พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา