ตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ และติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา