ตรวจราชการจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตราด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่

ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตรวจติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ที่ดินราชพัสดุแปลงบุกรุกริมอ่างเก็บน้ำเขาระกำ บริเวณที่ตั้งพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย (พระจมน้ำ) อำเภอเมือง ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา