ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าพบนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเขต 2 สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ ตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา