ตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสิน สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมทั้ง ติดตามโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตรวจติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ที่อำเภอหนองกุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา