ตรวจราชการ จังหวัดระนอง 22-23 มกราคม 2567

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

ในการนี้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง (คบจ.) และลงพื้นที่
ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) โดยตรวจติดตามมาตรการแก้หนี้ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลูกหนี้รายย่อยของธนาคารออมสิน สาขาระนอง

ติดต่อเรา